PEC CONTEXPERT COMPANY SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str.Cluceru Udricani nr.20, et.3, biroul nr.8, în calitate de Operator de date cu caracter personal respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor sau vizitatorilor website-ului său şi va trata/prelucra datele personale în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către PEC CONTEXPERT COMPANY SRL, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt: clienţii persoane fizice ai PEC CONTEXPERT COMPANY SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai companiilor colaboratoare, legali sau convenţionali.

Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul dumneavoastră, la solicitarea PEC CONTEXPERT COMPANY SRL, prin unul din formularele on-line utilizate, sau prin abonarea la newsletter.

In cazul in care nu sunteţi de acord cu oricare dintre mentiunile din acest document nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale.

Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale acestea făcând parte din obligațile legitime ale Operatorului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Date cu caracter personal prelucrate de către PEC CONTEXPERT COMPANY SRL

 • Nume și prenume;
 • Telefon/fax;
 • Adresa de domiciliu/reședință;
 • E-mail;
 • Adresa IP;

PEC CONTEXPERT COMPANY SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevazute mai jos.

Scopurile colectării datelor cu caracter personal:

 • Derularea activităţii contractuale in legatura cu serviciile oferite de compania noastra;
 • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
 • Promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor/serviciilor;
 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii;
 • Comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
 • Informari legislative cu privire la activitatea desfasurata de partenerii nostrii.

PEC CONTEXPERT COMPANY SRL va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţii , fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior cu excepția celor prezentați în acest document.

Destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Destinatari ai datelor  cu caracter personal colectate de la persoanele vizate pot fi:

– Firme de transport în vederea livrării documentelor;

–  Firme din domeniul IT pentru administrarea și întreținerea site-ului;

–  Furnizori de servicii (Împuterniciți) ai PEC CONTEXPERT COMPANY SRL în vederea bunei funcționări a companiei;

–   Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet;

–   Societăţi bancare, firme de leasing, societăţi de asigurare şi reasigurare;

Durata prelucrării datelor cu caracter personal.

În vederea realizării scopului menţionat, PEC CONTEXPERT COMPANY SRL va prelucra datele cu caracter personal pe o perioadă de 10 ani, în cazul în care legea nu specifică un termen mai lung. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi distruse.

Măsuri de siguranţă utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi însă niciodată garantată. PEC CONTEXPERT COMPANY SRL depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, transmise către website-ul PEC CONTEXPERT COMPANY SRL. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, PEC CONTEXPERT COMPANY SRL utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Drepturile persoanei vizate.

Persoanele vizate beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile în legătură cu protecția datelor de:

 • dreptul de acces la datele personale;
 • dreptul la rectificare asupra datelor personale;
 • dreptul la ştergere ( dreptul de a fi uitat) a datelor personale;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziţie ;.

Persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, PEC CONTEXPERT COMPANY SRL poate:

 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze să dea curs cererii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa cu o cerere scrisă, la sediul societatii sau la adresa de e-mail office@pec.ro.

Va informam ca responsabilul cu protectia datelor al PEC CONTEXPERT COMPANY SRL poate fi contactat la adresa de mail: catalin.stanciu@pec.ro

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către PEC CONTEXPERT COMPANY SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de PEC CONTEXPERT COMPANY SRL şi/sau derularea activităţii contractuale.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului PEC CONTEXPERT COMPANY SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului sau utilizarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.